ચાહું તને હમેશા-સપના વિજાપુરા (Audio) (via geet gunjan)


ચાહું તને હમેશા-સપના વિજાપુરા (Audio) મિત્રો, આપની સમક્ષ રજુ કરુ છું કવયિત્રિ સપના વિજાપુરાની એક ગમતી ગઝલ તેમના સંગ્રહ, 'ખૂલી આંખના સપનામાંથી' સાભાર આપના પ્રતિભાવની આશા સહ Chaahu Tane Hammesha, Music by Narayan Kahre, Chorus Recording Studio, Sang by Dilip Gajjar ચાહું તને હમેશા, આપું છું એ જ કારણ ૨ કારણ વિના તું ચાહે, ચાહું છું એ જ કારણ આ ચંદ્ર પૂર્ણિમાએ, સાગરમાં ભરતી લાવે ૨ ઝુમું થનક થનક ને, નાચું છું એજ કાર … Read More

via geet gunjan

Advertisements

ચાહું તને હમેશા-સપના વિજાપુરા (Audio) (via geet gunjan)


Sapana Vijapura’s Gujarati Gazal

ચાહું તને હમેશા-સપના વિજાપુરા (Audio) મિત્રો, આપની સમક્ષ રજુ કરુ છું કવયિત્રિ સપના વિજાપુરાની એક ગમતી ગઝલ તેમના સંગ્રહ, 'ખૂલી આંખના સપનામાંથી' સાભાર આપના પ્રતિભાવની આશા સહ Chaahu Tane Hammesha, Music by Narayan Kahre, Chorus Recording Studio, Sang by Dilip Gajjar ચાહું તને હમેશા, આપું છું એ જ કારણ ૨ કારણ વિના તું ચાહે, ચાહું છું એ જ કારણ આ ચંદ્ર પૂર્ણિમાએ, સાગરમાં ભરતી લાવે ૨ ઝુમું થનક થનક ને, નાચું છું એજ કાર … Read More

via geet gunjan

%d bloggers like this: