Happy Deepawali !


રંગોળી માં પૂરજો રંગ સરસ…. કે રંગીન થઈ જાશે ધનતેરસ….


રહેજો હંમેશા લાગણી ને વસ… 

કે શુભ થઈ જાશે કાળીચૌદસ….


સળગાવી નાખજો નફરત ની પાળી… 

કે ચમકાવતી જાશે જીંદગી દીવાળી…


રાખજો ને આપજો હર્ષ સામે હર્ષ… 

કે ખરેખર ખીલી જાશે નૂતનવર્ષ…


સંબંધોમાં કદી રાખવી ન ખીજ… 

કે ઉમંગોથી છલકી જાશે ભાઈબીજ… 


દિલ થી દિલ સુધી બાંધજો બ્રીજ…

કે મહેકતી રહેશે હંમેશા ત્રીજ…


હરખ થી થઈ જવા લોથપોથ…

કે ખુશીઓ થી ભરાઈ જાશે ચોથ…


“સ્નેહ” ની મુલાયમ પાથરી જાજમ… 

વીતાવજો એકમેકથી લાભ પાંચમ…

Advertisements

One Man Could Make “That Much Difference in World ” !Trump Did it On His Own.  


Some Times By : Santosh Bhatt 

“Last night a friend claimed that Donald Trump wouldn’t make a good president; he is brash, he is racist, he is a loudmouth; 


you know the normal things people learn to recite after being programmed by television news. 


The one I loved was that, “Trump is arrogant.” My friend questioned if one man could make “that much difference in the world today.”


 To my friend’s credit, she was respectful enough to let me respond when she asked, “Really, what has Trump done?”


I said, “In June of last year, Trump entered the race for president. 


In just a little over a year, Trump has single handedly defeated the Republican party. 


He did so thoroughly. 


In fact, he did so in such a resounding way that the Republican Party now suffers from an identity crisis. 


He literally dismantled the party. 


Trump even dismantled and dismissed the brand and value of the Bush family.


 Trump has Obama petrified that Trump will dismiss programs that weren’t properly installed using proper law.


 Trump has single handedly debunked and disemboweled any value of news media as we knew it—


news now suffering from an all-time level of distrust and disrespect.


Due to Sold out Prostitute media biased. 


 Trump has leaders from all over the world talking about him, whether good or bad. 


Trust me, powerful men who have been president before weren’t liked by the global community.


I doubt Mikhail Gorbachev liked Reagan when Reagan said, “Tear down that wall.”


 Trump has expressly disclosed the fraud and corruption perpetrated on the American public by Hillary Clinton. 


He has, quite literally, brought Hillary to her knees—


if you believe that nervous tension and disorders offer physical side effects and damage.


 Trump has unified the silent majority in a way that should be patently frightening to “liberals.”


As the press accuses Trump of being a house of cards, Trump has proven the press is the real house of cards. 


He has whipped up the entire establishment into pure panic. 


Trump has exposed them for who they are and worse, what they are. 


George Clooney was right when he said Trump draws live news coverage of his podium that he’s not yet approached. 


Thanks, George, you were perfectly correct.


 What we see as headline news today are actually the last bubbles from the ship that is now sunk—


meaning the standard news media, as a propaganda machine, has been exposed. 


They have no more value and absolute by Social Media. 


 In the same way Trump asked the African-American community this question, I asked my friend, ”At this point, what do you have to lose?” 


We have mass cop shootings, riots in our streets, ambushed cops, double digit inflation, bombs blowing up in our cities, targeted police, #BLM, a skyrocketing jobless rate, no economic growth, privately owned land being seized by the federal government, the worst racial tension in my lifetime, 


no God in schools, more abortions than ever, illegal aliens pouring into our country, sick veterans receiving no care, and a debt that doubled in seven years to $23 trillion. 


Are you really happy with the condition of the current system?


 One man has done all of this in one year—one guy, and on his own dime. 


And with everything I’ve written above, you believe Trump hasn’t done anything? 


You claim that you are afraid of Donald Trump? 


No wonder we’re in trouble. 


You can say that Trump is a lousy presidential candidate. 


That’s your right. Just don’t ever say he’s not effective.


 That Megan Kelly, FOX News, CNN, MSNBC, Washington Post, Rachel Maddow, the Huffington Post, the New York Times, Raleigh’s News and Observer, the AP, Don Lemon, Jake Tapper, and many more, failed to implement their collectively orchestrated lie on the American people against Trump, 


is actually a massive testament to Trump and His success and Brand. 


The press colluded pure propaganda to accomplish his demise … and they have collectively failed and miserably.


 Here’s just one example of how badly America is injured right now. 


There are high school football players on their knees during the national anthem simply because the press used as propaganda to program those kids to do that very thing. 


But, these kids are mimicking NFL stars the same way the same kids chooses which brand of football shoe to purchase—they’re overtly brain-washed to do that very thing.


 Now, we have a generation of children who hate America.


 America’s problem isn’t that little children are on their knee in collective disrespect of America. 


Our problem is that America is on her knee from collective disrespect by Americans.


 You can disrespect America all you want. 


But, it’s high-time you respect the silent majority. 


Because they’re not simply the “silent majority” as you’ve been trained to believe when Hillary calls them “deplorables.” Or ” Basket of Losers “


The fact is, they are simply the majority. 


And now they’re no longer silent either. 


Donald Trump changed all of that, single-handedly and within one year. 


My article in India Tribune. Trump


http://indiatribune.com/e-paper/#21oct2016/page20-page21

My article in India Tribune.

I voted for Bill Clinton both time and I regret it most for voting for him. 


Some Times By : Santosh Bhatt

Ivanka Trump has balls to say and accept Trumps and Trump has a guts and balls to apologize for his mistake but when will Chelsea Clinton will apologize for her father rapist and pedophile, corrupt, Traitor Bill Clinton ?


When is Chelsea Clinton going to apologize for her Mother’s lie after lie , corruption after Corruption and her deals on back of Clinton foundation to sell our country to terrorist regime and country like Saudi Barberia. And murder of our Diplomats in Benghazi and Deleted E mails to hide her deals.  


Come on Americans wake up and take our country back from these career sold out politician and traitor of Land. 


I voted for Bill Clinton both time and I regret it most for voting for him. 


Do not listen to Prostitute , sold out , traitor media. 


Trump will win Landslide victory with votes in history of Us Politics. What is common between Holy prominent temples of Sanatan Hindu Dharma ?


Very interesting – Can you guess what is common between all these Holy prominent temples of Sanatan Hindu Dharma ?

1. Kedarnath 79.0669°

2. Kalahashti 79.7037°

3. Ekambaranatha- Kanchi 79.7036°

4. Thiruvanamalai 79.0747°

5. Thiruvanaikaval 78.7108

6. Chidambaram Nataraja 79.6954°

7. Rameshwaram 79.3129°

8. Kaleshwaram N-India 79.9067°


If your answer is they all are Shiva temples, you are only partially correct.

It is actually the longitude in which these temples are located.

They all are located in 79° longitude. 

What is surprising and awesome is that how the architects of Ancient Time Rishi, and Yogi and Society built these temples many hundreds of thousands kilometers apart came up with these precise locations without GPS or any such gizmo like that.

Wow.. 

Hats off to our Ancestors and Religious leaders and our Vedic Knowledge. 

See the pic.and be proud of our Ancient Knowledge and work. 

%d bloggers like this: