પ્રેમ છે તે છે, Prem Chee Te Che, By : Sant Bhat


કેમ ક્યારે આવું હોય ?
જ્યરે ના આવવું હોય

પ્રેમ નુ ક્યરેય માપ ના હોય

તે તાે સીધું સાદું આપેા આપ હાેય

ના સમજાે પ્રેમ ના ઇશોરો

એવું તાે કયાંક સાચે સાચ હોય

હોય અહીયા, તહીંયા કે પછી છંયા

જે પેણ જેવુ હોય, જયાં પણ હોય

છે અન્દર તે બહાર શુ કામ હોય ?

રાખ સાચિવ ને પાસે તારી આન્દરનું સત્ય

ક્યાંક શબદ વહી ના જાય બાહર એવુ પણ હોય

હાેય કે ના હોય, શાને કાજે સંત ને ફેર પડે એવુ હોય

જે છે તે છે એવુ ને એમજ હોય.

પ્રેમ છે તે છે, એમજ છે,એમજ હોય
 તે જેવુ છે તેવુ જ હોય !

દ્વારા: સંત ભટ્ટ

Kem kyare Aavavu Hoy
Jyare Naa Aavavu Hoy

Prem Nu kyaarey Maap Naa Hoy

Te to SiDhu Saadu Aapo AAP Hoy

Naa Samajo Prem No Isharo

Aevu To kyak sache Saach Hoy

Hoy Ahiya, Tahiya Ke Pachhi Chaaiyaa

Je Pan Jevu Hoy, Jya Pan Hoy

Che Andar Te Bahar Shu kam Hoy

Rakha Sachavi Ne Ppase Taari Andaranu Satya

Kyak Shabda Vade Vahi Na jaay Baahar Evu Pan Hoy

Hoy ke Naa Hoy, Sane kaaje Sant ne Pher pade Evu Hoy

Je chhe Te Chhe Evu Ne E maj Hoy.

Prem Chee Te Che, EmaJ Chhe,
Te Jevu Chee Tevu Hoy.

By : Sant Bhatt

Advertisements

Kyaa thi Lavu Dard Navu Roz Roz


Shabdoo sodhoo chhoo Nit Nava Nakkor

Aapu chho Chitra prit jova Har Kor

Kyaa thi Lavu Dard Navu Roz Roz

Etale ja Vaagha paheru chhoo Nava shabda kor

Samje to Samjay aa chhe Dard puranu Andar Kor

Khelaiyoo chhoo khelu Shabdo Ahithi Tahiti Chor

Sant vichare Varamvaar Betho jo Mohye Jor

Kem kari kahoo vaatoo Mara Dilani Char.

By : Sant Bhatt

There is no such thing as a free lunch


Some Times By : Santosh Bhatt

There was a chemistry professor in a large college that had some exchange students in the class. One day while the class was in the lab, the professor noticed one young man, an exchange student, who kept rubbing his back and stretching as if his back hurt.

The professor asked the young man what was the matter. The student told him he had a bullet lodged in his back. He had been shot while fighting communists in his native country who were trying to overthrow his country’s government and install a new communist regime.

In the midst of his story, he looked at the professor and asked a strange question.

He asked: “Do you know how to catch wild pigs?”

The professor thought it was a joke and asked for the punch line.

The young man said that it was no joke.

“You catch wild pigs by finding a suitable place in the woods and putting corn on the ground. The pigs find it and begin to come every day to eat the free food”.

“When they are used to coming every day, you put a fence down one side of the place where they are used to coming. When they get used to the fence, they begin to eat the corn again and you put up another side of the fence”. “They get used to that and start to eat again.

You continue until you have all four sides of the fence up with a gate in the last side”. “The pigs, which are used to the free corn, start to come through the gate to eat that free corn again. You then slam the gate on them and catch the whole herd”.

“Suddenly the wild pigs have lost their freedom.

They run around and around inside the fence, but they are caught. Soon they go back to eating the free corn. They are so used to it that they have forgotten how to forage in the woods for themselves, so they accept their captivity.”

The young man then told the professor that is exactly what he sees happening in America .

The government keeps pushing us toward Communism/Socialism and keeps spreading the free corn out in the form of programs such as supplemental income, tax credit for unearned income, tax exemptions, tobacco subsidies, dairy subsidies, payments not to plant crops (CRP), welfare entitlements, medicine, drugs, etc., while we continually lose our freedoms, just a little at a time as the government forces us to participate in many of these programs whether or not we want to.

One should always remember two truths:

There is no such thing as a free lunch, and you can never hire someone to provide a service for you cheaper than you can do it yourself.

If you see that all of this wonderful government “help” is a problem confronting the future of democracy in America, you might want to share this with your friends.

God help us all when the gate slams shut!

Quote for today: “The problems we face today are there because the people who work for a living are now outnumbered by those that vote for a living.”

%d bloggers like this: