Every Life Form has A Right to Live..


This is beautifull poem in Gujarati written by Naresh Dodia and his Blog http://blogotsav.com/

(નરેશ ડૉડીયા )

 

તે જીવનનો નાશ કરવાનો આપણને કોઈ અધિકાર નથી , જેને આપવાની શક્તિ નાં હોય !”

Posted: November 17, 2010 by blogotsav in ગઝલોત્સ્વ

તે જીવનનો નાશ કરવાનો આપણને કોઈ અધિકાર નથી , જેને આપવાની શક્તિ નાં હોય !”

જીવ છે એના માં પણ ,
દર્દ થાય એને પણ ,
ધૃજી ઉઠે છે એનું શરીર ,
જ્યારે મૌત સામે દેખાય છે !

આંખ થી વહે છે આંસુ !
પણ એ અબોલ પશુ શું કરે ?
તડફડે એના કૈદ માં,
બીજું કંઈ નાં કરી શકે !

કોઈ મારે તમને થપ્પડ ,
તો તમે સામે બે મારો !
પણ એ મુક પશુ ,
કંઈ નાં કહી શકે , ફક્ત રડી શકે !

શું જમાનો છે આ !
જ્યાં ધોવાય ગઈ કરુણતા !
જ્યાં આનંદ આવે , હત્યા માં !
ત્યોહારો ઉજવાય , લોઈ ની નદિયોં માં!

એટલોજ શોખ છે “બલી” નો ,
તો આપો પોતાના અહંકાર ની બલી !,
આપો પોતાના ક્રોધ ની બલી ,!
આપો પોતાની માયા ની બલી,!
આપો અજ્ઞાનતા ની બલી !
નાં! પણ તમે તો આપશો મુક પશુઓ ની બલી!

કોઈ ને મારતા પેહલા , સૌ વાર વિચારજો!
એ જીવ પણ કોઈ ની સંતાન છે !
એ જીવ પણ કોઈ ની માં છે !
એ જીવ માં પણ જીવ છે !

(નરેશ ડૉડીયા )

Advertisements

Bow Nobama’s Terrorist Connection « Sam Hindu\’s Blog


Bow Nobama’s Terrorist Connection « Sam Hindu\’s Blog

via Bow Nobama’s Terrorist Connection « Sam Hindu\’s Blog.

Does US have Balls To Walk The Talk ?


Togadia Speak    US has to walk the talk


By Pravin Togadia

His agenda was clear and he achieved it. To get jobs for Americans. How? He got one of the Indian airlines to promise that they would buy few Boeing planes-thereby the Boeing factory and its office in America will create many jobs! Same with the defence equipments.

 And yet same with opening up Bharat’s core sectors to America like Agriculture, Education, and Retail. Without seeing how William Colgate looked like, without knowing what all goes in their toothpaste, Bharat has been giving that company trillions of dollars by buying their tubes, without knowing who exactly Mr Procter or Mr Gamble were Bharat has been buying Head and Shoulders shampoos made by them without verifying their claims.

WHEN Barack Hussein Obama became the President of America, irrespective of his religious background many people – even me – felt that new world order has place for all those who work hard and mean well.

 Both countries with which his childhood was associated – Kenya and Indonesia – had and have their own serious problems regarding progress of people. Many earlier generation people in Bharat did recall Kenya’s vicious ethnic cleansing where millions of Indians had to flee leaving their belongings back.

 Indonesia is no different even today. But seeing that this young man President Obama spoke of the things that not only every American, but also every Indian would like to hear – change, bringing the world together, hope etc, many like me thought that this new America might be congenial to Bharat.

 It was – in the beginning, when the USA offered Bharat nuke tech. But then came those fine prints as well, where they seeming shrugged off their responsibility towards any civil damage due to their nuke tech. Bharat shivered. Union Carbide disaster is still fresh in many people’s lives in Bharat.

 But yet President Obama harped on hope and Bharat hoped against hope that his hope may not be that hopeless. One example cannot be a rule – so Bharat waited for the best treatment from America from this Harvard Law graduate who came up in life against all odds. His credentials were shining and his election speeches as well as his victory speeches were impressing the world.

And there was the catch. Mere rhetoric can never be the fact. American craving for change was for various other reasons that may not be Bharat specific. So also that was the first time that rather than condemning jehad and jehadi nations or criticising the opposite party, this young man had blamed Bharat for America’s economic problems.

 Even in his election speeches and then in his victory speeches he blamed American companies outsourcing to Bharat and our Hi-Tech industry for the job slump in his country. When pockets pinch, such words sound great and so they did – to America.

In my earlier article on this topic (American Economy Upside Down) we saw in details how wrong his fuzzy math was in this issue.

 Bharat’s IT industry (which in American lingo is called Hi-Tech) was furious when they were squarely boycotted by Ohio state and the President himself kept degrading the industry and even mentioning Bengaluru in a bad way! Yet when he was to visit Bharat, all well meaning people thought that something meaningful would come out of his visit.

Here comes the issue of credentials and credibility. Shouting from the roof-top that we are largest democracies in the world is OK for oratory skills (any child in a debating competition has that) but fuzzy fiscals and frivolous adjectives do not make and build nations.

 His agenda was clear and he achieved it. To get jobs for Americans. How? He got one of the Indian airlines to promise that they would buy few Boeing planes – thereby the Boeing factory and admin office in America will create many jobs! Same with the defence equipments. And yet same with opening up Bharat’s core sectors to America like Agriculture, Education, and Retail, etc.

 Without seeing how William Colgate looked like, without knowing what all goes in their toothpaste, Bharat has been giving that company trillions of dollars by buying their tubes, without knowing who exactly Mr Procter or Mr Gamble were Bharat has been buying Head and Shoulders like shampoos made by them without verifying their claims. Ask President Obama, WHY Boeing factory in Seattle was in shambles in 2000 and why they needed to shift their HQ to Chicago in a jiffy that time.

If Boeing could not manage their labour issues, production problems and marketing matters than how is Bharat responsible for Americans losing jobs in Boeing? It was Boeing America’s failure to manage their company at their end and President blamed Bengaluru for that.

It was not Bharat that forced Boeing to set up factories at Nagpur in a five star industrial estate or in Bengaluru to make their plane’s doors and their handles! It was Boeing mismanagement in America that made them shut HQ in Seattle and run away to Chicago and subsequently to start manufacturing in Bharat for lower labour costs.

 They saved big bucks by doing it, Mr President. So now there is no reason for punishing Bharat and forcing an Indian company to buy less leg space, not liked by Boeing passenger just because the President promised America that he would create 50,000 jobs for Americans!

 What about trillions of dollars that were saved and made by paying lower to Indian labour? Calculate the difference in wages of American Boeing labour and Indian labour – would President Obama pay to each and every labourer that differential?

Worse affected would be agriculture sector of Bharat if Bharat opens this sector to America. Bharat has already been facing severe crisis regarding land damage, water contamination, crop disasters and fast deteriorating land quality due to America’s BT dirt, chemical fertilizers and pesticides.

 Instead of following Bharat’s traditional agricultural practices (that enhanced crop productivity with low water usage) adding to them apt indigenous technology, Bharat is being forced into America’s faulty agriculture styles. If they had so great agro-systems, then why their vast farms are not producing enough jobs for Americans?

Why they need super stores like COSCO to dump substandard grains, fruits and vegetables cheaper on to consumers?

Many of us with whose ideology, our learned finance expert PM does not agree, too wowed our PM’s upright and accurate stand when he snapped at President Obama – “India is not in the business of stealing jobs” or when he said clearly, “No talks with Pakistan while the terror machine there is still on.

” We all are now hoping that since our PM is from Punjab, he would see the intrinsic danger in opening agriculture sector to America!

I am not even referring to the large number of cancer patients in certain areas of Bharat due to BT crop’s demonic hunger for strong pesticides! But we must save Bharat’s land, water quality and not allow America to throw splashy words like ‘evergreen revolution’ and eat up the only few great natural resources we are left with – our fertile land, quality water and of course the traditional wisdom of our farmer!

Same is the case of education sector. Indian students mainly go to America for American jobs and to settle there or to make big bucks. There are few exceptions to this, I am aware, who go there to study some tech. But mostly it is a distant American dream that gets our students there.

 For years students from Bharat have subsidised American students by paying almost double the fees than their American counterparts. Now opening education sector of America in Bharat would be disastrous to the very core of Bharat. As it is the history is being distorted by the so-called high credentials – low credibility vote-monger politicians.

 Now with American educational institutions coming into Bharat would kill our IITs, IIMs and the small-medium schools, colleges that are doing great work in the rural and semi-urban areas. Discarding and degrading all that is in Bharat from ancient times, has become a fashion these days – limit this tendency to this level only.

 But if that becomes a norm, then Bharat would stand up against it united.

With supermarkets and sparkling malls, Bharat’s corner store is still surviving. But if the retail sector is opened up for America then Wal-mart, COSCO, PayLess, etc will eat up Bharat’s strong retails and distribution networks like pests.

 Let us ask the basic question: Do we really need all this? What do they have that we don’t? Their consumer is buying less now due to less cash and restrictions on plastic money! So, dump their goods in Bharat? Make Bharat buy things that are not needed and in the monstrous quantities to enhance the volume game of American companies through coupons and other luring gimmicks? Bharat’s core economics do not permit such fuzzy fiscals.

 It will hurt Bharat’s middle class that is truly reeling under price hikes. So hope that our learned finance man PM would see through this dirty American design and do not let Bharat succumb to America’s marketing monsters.

Defence sector is a critical area and its sensitivity is ‘non-tradable’ for any technological help from anyone. We pay you and yet you access all our secrets – will no more happen.

 Bharat will not let it happen – not even with the carrot of UNSC seat. Bharat is bound to get it – with her own strength. Bharat is diplomatically strong enough to garner support for it. Bharat would be proud to get UNSC seat not as alms from a super beggar, but with her own superior diplomatic skills.

So, however great academic and social credentials anyone has, when it comes to credibility, Bharat’s common man has very strict standards. As a guest, President Obama is respected; but as a super salesman, Bharat does not need his goodies as his credibility as a representative of his nation that helps Pak despite jehadi attacks on Bharat, is all time low.

(The writer is a renowned Cancer Surgeon and International Secretary General of VHP drtogadia@gmail.com)

AFGHANISTAN, A LOST HINDU EMPIRE


Copper load of this! Company digging mine in Afghanistan unearths 2,600-year-old Buddhist monastery

By Daily Mail Reporter

A Chinese company digging an unexploited copper mine in Afghanistan has unearthed ancient statues of Buddha in a sprawling 2,600-year-old Buddhist monastery.

Archaeologists are rushing to salvage what they can from a major 7th century B.C. religious site along the famed Silk Road connecting Asia and the Middle East.

The ruins, including the monastery and domed shrines known as ‘stupas,’ will likely be largely destroyed once work at the mine begins.

The ruins were discovered as labourers excavated the site on behalf of the Chinese government-backed China Metallurgical Group Corp, which wants to develop the world’s second largest copper mine, lying beneath the ruins.

Historic find: Ancient Buddha statues inside a temple in Mes Aynak, south of Kabul, Afghanistan. Chinese labourers digging a copper mine made the astonishing discovery Historic find: Ancient Buddha statues inside a temple in Mes Aynak, south of Kabul, Afghanistan. Chinese labourers digging a copper mine made the astonishing discovery

Hanging over the situation is the memory of the Buddhas of Bamiyan — statues towering up to 180 feet high in central Afghanistan that were dynamited to the ground in 2001 by the country’s then-rulers, the Taliban, who considered them symbols of paganism.

No one wants to be blamed for similarly razing history at Mes Aynak, in the eastern province of Logar. MCC wanted to start building the mine by the end of 2011 but under an informal understanding with the Kabul government, it has given archaeologists three years for a salvage excavation.

Archaeologists working on the site since May say that won’t be enough time for full preservation.

Ancient: An Afghan archaeologist stands next to the remains feet of the Buddha statues discovered in Mes Aynak. The ruins, including the monastery and domed shrines known as 'stupas,' will likely be largely destroyed once work at the mine begins Ancient: An Afghan archaeologist stands next to the remains feet of the Buddha statues discovered in Mes Aynak. The ruins, including the monastery and domed shrines known as ‘stupas,’ will likely be largely destroyed once work at the mine begins

The monastery complex has been dug out, revealing hallways and rooms decorated with frescoes and filled with clay and stone statues of standing and reclining Buddhas, some as high as 10 feet.

An area that was once a courtyard is dotted with stupas standing four or 5ft high.

More than 150 statues have been found so far, though many remain in place. Large ones are too heavy to be moved, and the team lacks the chemicals needed to keep small ones from disintegrating when extracted.

‘That site is so massive that it’s easily a 10-year campaign of archaeology,’ said Laura Tedesco, an archaeologist brought in by the US Embassy to work on sites in Afghanistan. ‘Three years may be enough time just to document what’s there.’

Dig: A wooden Buddha statue, estimated to be about 1,400 years old, is discovered during the excavation at the sprawling 2,600-year-old Buddhist monastery Dig: A wooden Buddha statue, estimated to be about 1,400 years old, is discovered during the excavation at the sprawling 2,600-year-old Buddhist monastery

Philippe Marquis, a French archaeologist advising the Afghans, said the salvage effort is piecemeal and ‘minimal’, held back by lack of funds and personnel.

The team hopes to lift some of the larger statues and shrines out before winter sets in this month, but they still haven’t procured the crane and other equipment needed.

Around 15 Afghan archaeologists, three French advisers and a few dozen labourers are working within the 0.77-square-mile area – a far smaller team than the two dozen archaeologists and 100 labourers normally needed for a site of such size and richness.

‘This is probably one of the most important points along the Silk Road,’ said Marquis. ‘What we have at this site, already in excavation, should be enough to fill the (Afghan) national museum.’

Deadline: Archaeologists digging at the site of the ancient ruins have three years to finish the excavations Deadline: Archaeologists digging at the site of the ancient ruins have three years to finish the excavations

Mes Aynak, 20 miles south of Kabul, lies in a province that is still considered a major transit route for insurgents coming from Pakistan.

In July, two US sailors were kidnapped and killed in Logar. Around 1,500 Afghan police guard the mine site and the road.

Mes Aynak’s religious sites and copper deposits have been bound together for centuries — ‘mes’ means ‘copper’ in the local Dari language.

Throughout the site’s history, artisanal miners have dug up copper to adorn statues and shrines.

Afghan archaeologists have known since the 1960s about the importance of Mes Aynak, but almost nothing had been excavated.

When the Chinese won the contract to exploit the mine in 2008, there was no discussion with Kabul about the ruins – only about money, security and building a railroad to transport the copper out of Logar’s dusty hills.

But a small band of Afghan and French archaeologists raised a stir and put the antiquities on the agenda.

The mine could be a major boost for the Afghan economy. According to the Afghan Mining Ministry, it holds some 6 million tons of copper, worth tens of billions of dollars at today’s prices. Developing the mine and related transport infrastructure will generate much needed jobs and economic activity.

Waheedullah Qaderi, a Mining Ministry official working on the antiquities issue, said MCC shares the government goal of protecting heritage while starting mining as soon as possible.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1329650/Company-digging-Afghanistan-unearths-2-600-year-old-Buddhist-monastery.html#ixzz15TNqSpLf

Hindu Kush means Hindu Slaughter Place.


Hindu Kush means Hindu Slaughter

Posted by: Ali Sina

All Standard reference books agree that the name ‘Hindu Kush’ of the mountain range in Eastern Afganistan means ‘Hindu Slaughter’ or ‘Hindu Killer’. History also reveals that until 1000 A.D. the area of Hindu Kush was a full part of Hindu cradle. More likely, the mountain range was deliberately named as ‘Hindu Slaughter’ by the Moslem conquerors, as a lesson to the future generations of Indians. However Indians in general, and Hindus in particular are completely oblivious to this tragic genocide. This article also looks into the reasons behind this ignorance.

21 References – (Mainly Encyclopedia Britannica & other reference books, National Geographic Magazines and standard history books).

INTRODUCTION

The Hindu Kush is a mountain system nearly 1000 miles long and 200 miles wide, running northeast to southwest, and dividing the Amu Darya River Valley and Indus River Valley. It stretches from the Pamir Plateau near Gilgit, to Iran. The Hindu Kush ranges mainly run thru Afganistan and Pakistan. It has over two dozen summits of more than 23,000 ft in height. Below the snowy peaks the mountains of Hindu Kush appear bare, stony and poor in vegetation. Historically, the passes across the Hindu Kush have been of great military significance, providing access to the northern plains of India. The Khyber Pass constitutes an important strategic gateway and offers a comparatively easy route to the plains of Punjab. Most foreign invaders, starting from Alexander the Great in 327 BC, to Timur Lane in 1398 AD, and from Mahmud of Ghazni, in 1001 AD, to Nader Shah in 1739 AD attacked Hindustan via the Khyber Pass and other passes in the Hindu Kush (1,2,3). The Greek chroniclers of Alexander the Great called Hindu Kush as Parapamisos or Paropanisos (4). The Hindu name of the Hindu Kush mountains was ‘Paariyaatra Parvat'(5).

EARLY HISTORY OF HINDU KUSH REGION (UP TO 1000 AD)

History of Hindu Kush and Punjab shows that two major kingdoms of Gandhaar & Vaahic Pradesh (Balkh of Bactria) had their borders extending far beyond the Hindu Kush. Legend has it that the kingdom of Gandhaar was established by Taksha, grandson of Bharat of Ayodhya (6). Gandhaar’s borders extended from Takshashila to Tashkent (corruption of ‘Taksha Khand’) in the present day Uzbekistan. In the later period, Mahabharat relates Gaandhaari as a princess of Gandhaar and her brother, Shakuni as a prince and later as Gandhaar’s ruler.

In the well documented history, Emperor Chandragupt Maurya took charge of Vaahic Pradesh around 325 BC and then took over Magadh. Emperor Ashok’s stone tablets with inscriptions in Greek and Aramaic are still found at Qandahar (corruption of Gandhaar?) and Laghman in eastern Afganistan(3). One such stone tablet, is shown in the PBS TV series ‘Legacy with Mark Woods’ in episode 3 titled ‘India: The Spiritual Empire’. After the fall of Mauryan empire, Gandhaar was ruled by Greeks. However some of these Greek rulers had converted to Buddhism, such as Menander, known to Indian historians as Milinda, while some other Greeks became followers of Vishnav sects (Hinduism)(7). Recent excavations in Bactria have revealed a golden hoard which has among other things a figurine of a Greek goddess with a Hindu mark on its forehead (Bindi) showing the confluence of Hindu-Greek art (8). Later Shaka and KushaaN ruled Gandhaar and Vaahic Pradesh. KushaaN emperor Kanishka’s empire stretched from Mathura to the Aral Sea (beyond the present day Uzbekistan, Tajikistan, and Krygzystan)(9).

Kanishaka was a Buddhist and under KushaaN influence Buddhism flourished in Gandhaar. Two giant sandstone Buddhas carved into the cliffs of Bamian (west of Kabul) date from the Kushan period. The larger Buddha (although defaced in later centuries by Moslem invaders) is about 175 ft tall (10,11). The Kushan empire declined by 450 AD. The Chinese traveller Hsuan-Tsang (Xuan-zang) travelled thru the region in 7 th century AD and visited many Buddhist religious centers (3) including Hadda, Ghazni, Qonduz, Bamian (3,10,11), Shotorak and Bagram. From the 5 th thru 9 th cenury AD Persian Sasanians and Hepthalites ruled Gandhaar. During their rule Gandhaar region was again influenced by Hinduism. The Hindu kings (Shahiya) were concentrated in the Kabul and Ghazni areas. The last Hindu Shahiya king of Kabul, Bhimapal was killed in 1026 AD. The heroic efforts of the Hindu Shahiya Kings to defend the northwestern gates of India against the invaders are described by even al-Biruni, the court historian of Mahmud of Ghazni (12). Some excavated sites of the period include a major Hindu Shahiya temple north of Kabul and a chapel that contains both Buddhist and Hindu images, indicating that there was a mingling of two religions (3).

Islamic invasions on Afganistan started in 642 AD, but over the next several centuries their effect was marginal and lasted only a short time after each raid. Cities surrendered only to rise in revolt and the hastily converted returned to their old religion (Hinduism or Buddhism) once the Moslem armies had passed (3).

THUS TILL THE YEAR 1000 AD AFGANISTAN WAS A FULL PART OF HINDU CRADLE.

HINDU KUSH AND THE HINDU GENOCIDE

Now Afganistan is a Moslem country. Logically, this means either one or more of the following must have happened:

a) original residents of Hindu Kush converted to Islam, or
b) they were slaughtered and the conquerors took over, or
c) they were driven out.

Encyclopedia Britannica (3) already informs us above about the resistance to conversion and frequent revolt against to the Moslem conqueror’s rule from 8 th thru 11 th Century AD. The name ‘Hindu Kush’ itself tells us about the fate of the original residents of Gandhaar and Vaahic Pradesh during the later period of Moslem conquests, because HINDU KUSH in Persian MEANS HINDU SLAUGHTER (13) (as per Koenraad Elst in his book ‘Ayodhya and After’). Let us look into what other standard references say about Hindu Kush.

Persian-English dictionary (14) indicates that the word ‘Kush’ is derived from the verb Kushtar – to slaughter or carnage. Kush is probably also related to the verb Koshtan meaning to kill. In Urdu, the word Khud-kushi means act of killing oneself (khud – self, Kushi- act of killing). Encyclopedia Americana comments on the Hindu Kush as follows: The name Hindu Kush means literally ‘Kills the Hindu’, a reminder of the days when (Hindu) SLAVES from Indian subcontinent died in harsh Afgan mountains while being transported to Moslem courts of Central Asia (15). The National Geographic Article ‘West of Khyber Pass’ informs that ‘Generations of raiders brought captive Hindus past these peaks of perpetual snow. Such bitter journeys gave the range its name Hindu Kush – “Killer of Hindus”‘(10). The World Book Encyclopedia informs that the name Kush, .. means Death ..(16). While Encyclopedia Britannica says ‘The name Hindu Kush first appears in 1333 AD in the writings of Ibn Battutah, the medieval Berber traveller, who said the name meant ‘Hindu Killer’, a meaning still given by Afgan mountain dwellers who are traditional enemies of Indian plainsmen (i.e. Hindus)(2). However, later the Encyclopedia Britannica gives a negationist twist by adding that ‘more likely the name is a corruption of Hindu-Koh meaning Hindu mountains’. This is unlikely, since the term Koh is used in its proper, uncorrupted form for the western portion of Hindu Kush, viz. Koh-i-Baba, for the region Swat Kohistan, and in the names of the three peaks of this range, viz. Koh-i-Langer, Koh-i-Bandakor, and Koh-i-Mondi. Thus to say that corruption of term Koh to Kush occurred only in case of Hindu Kush is merely an effort to fit in a deviant observation to a theory already proposed. In science, a theory is rejected if it does not agree with the observations, and not the other way around. Hence the latter negationist statement in the Encyclopedia Britannica must be rejected.

IT IS SIGNIFICANT THAT ONE OF THE FEW PLACE NAMES ON EARTH THAT REMINDS US NOT OF THE VICTORY OF THE WINNERS BUT RATHER THE SLAUGHTER OF THE LOSERS, CONCERNS A GENOCIDE OF HINDUS BY THE MOSLEMS (13).

Unlike the Jewish holocaust, the exact toll of the Hindu genocide suggested by the name Hindu Kush is not available. However the number is easily likely to be in millions. Few known historical figures can be used to justify this estimate. Encyclopedia Britannica informs that in December 1398 AD, Timur Lane ordered the execution of at least 50,000 captives before the battle for Delhi, .. and after the battle those inhabitants (of Delhi) not killed were removed (as slaves) (17), while other reference says that the number of captives butchered by Timur Lane’s army was about 100,000 (18). Later on Encyclopedia Britannica mentions that the (secular?) Mughal emperor Akbar ‘ordered the massacre of about 30,000 (captured) Rajput Hindus on February 24, 1568 AD, after the battle for Chitod’ (19). Another reference indicates that this massacre of 30,000 Hindu peasants at Chitod is recorded by Abul Fazl, Akbar’s court historian himself (20). These two ‘one day’ massacres are sufficient to provide a reference point for estimating the scale of Hindu genocide. The Afgan historian Khondamir records that during one of the many repeated invasions on the city of Herat in western Afganistan, 1,500,000 residents perished (11).

Since some of the Moslem conquerors took Indian plainsmen as slaves, a question comes : whatever happened to this slave population? The startling answer comes from New York Times (May-June 1993 issues). The Gypsies are wandering peoples in Europe. They have been persecuted in almost every country. Nazis killed 300,000 gypsies in the gas chambers. These Gypsies have been wandering around Central Asia and Europe since around the 12 th Century AD. Until now their country of origin could not be identified. Also their Language has had very little in common with the other European languages. Recent studies however show that their language is similar to Punjabi and to a lesser degree to Sanskrit. Thus the Gypsies most likely originated from the greater Punjab. The time frame of Gypsy wanderings also coincides early Islamic conquests hence most likely their ancestors were driven out of their homes in Punjab and taken as slaves over the Hindu Kush.

The theory of Gypsie origins in India was first proposed over two centuries ago. It is only recently theta linguistic and other proofs have been verified. Even the Gypsie leadership now accepts India as the country of their origin.

Thus it is evident that the mountain range was named as Hindu Kush as a reminder to the future Hindu generations of the slaughter and slavery of Hindus during the Moslem conquests.

DELIBERATE IGNORANCE ABOUT HINDU KUSH

If the name Hindu Kush relates such a horrible genocide of Hindus, why are Hindus ignorant about it? and why the Government of India does not teach them about Hindu Kush? The history and geography curriculums in Indian Schools barely even mention Hindu Kush. The horrors of the Jewish holocaust are taught not only in schools in Israel and USA, but also in Germany. Because both Germany and Israel consider the Jewish holocaust a ‘dark chapter’ in the history. The Indian Government instead of giving details of this ‘dark chapter’ in Indian history is busy in whitewash of Moslem atrocities and the Hindu holocaust. In 1982, the National Council of Educational Research and Training issued a directive for the rewriting of school texts. Among other things it stipulated that: ‘Characterization of the medieval period as a time of conflict between Hindus and Moslems is forbidden’. Thus denial of history or Negationism has become India’s official ‘educational’ policy (21).

Often the official governmental historians brush aside questions such as those that Hindu Kush raises. They argue that the British version is the product of their ‘divide and rule’ policy’ hence their version is not necessarily true. However it must be remembered that the earliest reference of the name Hindu Kush and its literal meaning ‘Hindu Killer’ comes from Ibn Battutah in 1333 AD, and at that time British were nowhere on the Indian scene. Secondly, if the name indeed was a misnomer then the Afgans should have protested against such a barbaric name and the last 660 plus years should have been adequate for a change of name to a more ‘civil’ name. There has been no effort for such a change of name by the Afgans. On the contrary, when the Islamic fundamentalist regime of the Mujahadeens came to power in 1992, tens of thousands of Hindus and Sikhs from Kabul, became refugees, and had to pay steep ransom to enter into Pakistan without a visa.

In the last 46 years the Indian Government also has not even once demanded that the Afgan Government change such an insulting and barbaric name. But in July 1993, the Government of India asked the visiting Jerusalem Symphony Orchestra to change its name because the word Jerusalem in its name is offensive to Moslem Fundamentalists.

CONCLUSION

It is evident that Hindus from ancient India’s (Hindustan’s) border states such as Gandhaar and Vaahic Pradesh were massacred or taken as slaves by the Moslem invaders who named the region as Hindu Kush (or Hindu Slaughter,or Hindu Killer) to teach a lesson to the future Hindu generations of India. Unfortunately Hindus are not aware of this tragic history. The Indian government does not want the true history of Hindu Moslem conflicts during the medieval ages to be taught in schools. This policy of negationism is the cause behind the ignorance of Hindus about the Hindu Kush and the Hindu genocide.

REFERENCES
Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.5, p.935, 1987

Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.14, pp.238-240, 1987

Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.13, pp.35-36, 1987

The Invasion of India by Alexander the Great (as described by Arrian, Q.Curtius, Diodoros, Plutarch & Justin), By J.W.McCrindle, Methuen & Co., London, p.38, 1969

Six Glorious Epochs of Indian History, by Veer Savarkar, Savarkar Prakashan, Bombay, 2nd Ed, p.206, 1985

Chanakya – a TV series by Doordarshan, India

Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.21, pp.36-41, 1987

V.Sarianidi, National Geographic Magazine, Vol.177, No.3, p.57, March 1990

Hammond Historical Atlas of the World, pp. H4 & H10, 1993

W.O.Douglas, National Geographic Magazine, vol.114, No.1, pp.13-23, July 1958

T.J.Abercrombie, National Geographic Magazine, Vol.134, No.3, pp.318-325, Sept.1968

An Advanced History of India, by R.C.Majumdar, H.C.Raychaudhuri, K.Datta, 2nd Ed., MacMillan and Co, London, pp.182-83, 1965

Ayodhya and After, By Koenraad Elst, Voice of India Publication, p.278, 1991

A Practical Dictionary of the Persian Language, by J.A.Boyle, Luzac & Co., p.129, 1949

Encyclopedia Americana, Vol.14, p.206, 1993

The World Book Encyclopedia, Vol.19, p.237, 1990

Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.21, pp. 54-55, 1987

An Advanced History of India, by R.C.Majumdar, H.C.Raychaudhuri, K.Datta, 2nd Ed., MacMillan and Co, London, pp.336-37, 1965

Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.21, p.65, 1987

The Cambridge History of India, Vol.IV – The Mughul Period, by W.Haig & R.Burn, S.Chand & Co., New Delhi, pp. 98-99, 1963

Negationism in India, by Koenraad Elst, Voice of India Publ, 2nd Ed, pp.57-58, 1993

Use Your Body to Help You Reach People


I have studied Desmond Morris a Father of Body Language and read all his books when I was kid and as my family is full of Journalist Desmond Morris was introduced to me before I read any book.

I believe in subject my Bloger friend has done excellent job in this article so with ought taking any time i am reposting this article from http://www.citizenwarrior.com/ as it is.    SAM HINDU

Use Your Body to Help You Reach People
Tuesday, November 9
SO YOU want to educate your fellow non-Muslims about Islam. Excellent. Bravo. And sometimes you have a difficult time getting the message across. They seem to turn against you. They want to reject your message. You lose rapport. It can sometimes be upsetting.

People who also need to gain rapport so that they can influence others (therapists) have discovered many clever ways to gain rapport and prevent losing it. One of those ways is by using your body.

I want you to try an experiment today and tomorrow. You’ll be talking with many people in the next two days. Here’s what I want you to do: Every time you are talking to someone, notice how they are positioning their body, and make your body’s position similar to theirs.

You don’t have to match it perfectly, although they probably wouldn’t notice if you did. But if the person’s head is tilted slightly, tilt yours slightly. If the person has all his weight on one leg and the other one slightly bent, do the same.

Notice how he has positioned his arms and hands. Make yours somewhat similar. Notice his posture. Make yours similar.

This is one of many ways to gain and keep rapport with someone. We’ll be covering other ways in the next few weeks. But for now, just concentrate on your body, and see what happens.

What will happen is that people will respond to you better. They will feel closer to you without knowing why. And oddly enough, you will feel closer to them. Over the next couple of days, concentrate on this. If you keep it up, it will begin to come naturally. At that point, you will have increased your ability to influence people.

If we want to reach people, if we want them to listen to us, if we want our message to penetrate, gaining rapport is a skill worth learning. And using your body is a good place to start.

ખોખલી ઘર્મનિર૫ેક્ષતાએ જ આ દેશનો દાટ વાળ્યો છે. સ્વાતિ જાની


ખોખલી ઘર્મનિર૫ેક્ષતાએ જ આ દેશનો દાટ વાળ્યો છે
ઘર્મ અને રાજકારણને ઘનિષ્ઠ સંબંઘ હતો, છે અને રહેશે

– સ્વાતિ જાની
‘હુંહિન્દુ છું, કારણ કે મારા બધા જ પૂર્વજો હિન્દુ હતા. એમણે જે સંસ્કૃતિ અને સિઘ્ધાંતો મને આપ્યા છે એ માટે મને માન છે.’’ આ ઉદ્ગાર છે એક  મુસલમ  મહમ્મદ કરીમ ચાગલાના. આવા ઉમદા મુસલમાનને તો પ્રત્યેક હિન્દુ પણ સગા ભાઇની જેમ ભેટી પડે, જેણે હિન્દુઓને સન્માન્યા છે, હિન્દુઓ સાથે ભાઇચારો રાખ્યો છે તેને હિન્દુ પ્રજાએ સર્વથા બમણો પ્રેમ-આદર આપ્યા છે. કારણ કે હિન્દુ એ એક કોમ અને જાતિ નથી પરંતુ એક વિચારધારા છે.
હજારો વરસ જૂની, પૃથ્વી પરની સૌથી પ્રાચીન, સૌથી સમૃઘ્ધ સંસ્કૃતિ છે. આ વાતનો ઇતિહાસ પણ અસ્વીકાર કરી શકે તેમ નથી.
આજે આપણા રાજકારણીઓ,  અને કેટલાંક બેવકૂફ અંગ્રેજી પત્રકારો તથા પોતે બહુ ભણ્યાગણ્યા હોવાનો અને ઉદારમત ધરાવતા હોવાનો દાવો કરે છે તેવા બુદ્ધિજીવીઓ હિન્દુ ધર્મની, હિન્દુ નેતાઓની ઠેકડી ઊડાડે છે, પરંતુ તેઓ એ નથી જાણતા કે જેને હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદ કહેવાય છે તે વાસ્તવમાં ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ છે.
મુસ્લિમો, અંગ્રેજો અને બીજી અનેક પ્રજાઓએ જ્ઞાનવિજ્ઞાન, શિલ્પસ્થાપત્ય, સાહિત્ય, ખાનપાન, પહેરવેશ વગેરેમાં જે પ્રદાન કર્યું છે તે હિન્દુ કે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદનો જ એક ભાગ છે. જેને મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદ કહેવાય છે તે વાસ્તવમાં મુસ્લિમ અલગતાવાદનું રૂપાળું નામ છે. તેને હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદની જોડાજોડ બેસાડી શકાય નહીં કે તેની સાથે સમાધાન કરી શકાય નહીં. સમાધાન કરવાના પરિણામો આઝાદી પહેલાં અને આઝાદી પછી આપણે જોતાં આવ્યા છીએ.
તાજેતરના સમયમાં વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહન સિંહની જે હાલત છે એ તેમની લાચારી, વિવશતા બતાવે છે. દિલગીરી હિન્દુ સમાજની પરંપરાગત નિર્બળતાનું પ્રતિક છે. હિન્દુઓ ટૂંકી અને ધૂંધળી ઇતિહાસદ્રષ્ટિ માટે કુખ્યાત છે. ઇતિહાસનો પ્રવાહ તેમની તરફેણમાં પલટાઇ રહ્યો હોય ત્યારે પણ તેઓ તેને ઓળખી શકતા નથી, તો લાભ લેવાની તો વાત જ ક્યાં રહી?
અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની લખનૌ બેન્ચનો ચુકાદો   એક વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે બાબરી મસ્જિદના સ્થળે વર્ષો જુનું એક હિન્દુ મંદિર હતું. એક ન્યાયાધીશે ફોડ પાડીને એમ પણ કહ્યું છે કે બાબરી મસ્જિદને ઈસ્લામના ધારાધોરણે વિરુઘ્ધ બાંધવામાં આવી હતી. જો આ બધી વાતનો આધાર લઈ હવે આ વિવાદાસ્પદ જમીનનો કબ્જો હિન્દુઓને સોંપવામાં આવે તો તેમાં કશું ખોટું નથી. આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ કેન્દ્ર સરકાર ધારે તો હિન્દુ સંગઠનો અને મુસ્લિમ સંસ્થાઓ વચ્ચે સમાધાન સાધી શકે છે. કેન્દ્રિય નેતાઓના સલાહ સૂચનથી સંપૂર્ણ વિવાદ મીટાવી શકાય તેમ છે. પરંતુ સંજોગો એવા છે કે જો કેન્દ્ર સરકાર હિન્દુ તરફી ઝોક અપનાવી કોઈ સમાધાન કરાવે તો મુસ્લિમ વોટ બેન્ક ગુમાવી દઈશું તેવો ભય કોંગ્રેસી નેતાઓને લાગે છે. મુસ્લિમની તરફેણમાં  હોય  તેવો કોઈ નિર્ણય સરકાર લઈ શકે એમ નથી. કારણ કે કોર્ટના ચુકાદાનાં વજનથી હિન્દુઓનું પલડું ભારી થયું છે.
છેલ્લાં ચાર સપ્તાહથી રામજન્મભૂમિ વિવાદના ઉકેલ બાબત અખબારોમાં અને ટીવી ચેનલો
પર ઘણો ઉહાપોહ  થઈ રહ્યો છે.  દરેક કોમે આત્યમસંયમ વર્તીને વાતને વઘુ વણસતી અટકાવવી જોઇએ. આવી અપીલ કરવાને બદલે કેટલાંક અખબારો બધો વાંક હિન્દુઓનો જ છે તેવો ઢોલ વગાડે રાખે છે. પરંતુ એક વાત સમજવા   જેવી છે. ૬૦ વર્ષ બાદ આવેલા હાઈકોર્ટના ચુકાદાથી હિન્દીઓ ખુશ થાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. હા, આ મુદ્દે હિન્દુ-મુસ્લિમ વચ્ચે વૈમનસ્ય સર્જાય તેવું કશું કોઈએ કરવું ન જોઈએ. આ ધૂંધવાટ અને રોષનાં કારણો સમજીને તેને દૂર નહીં કરાય ત્યાં સુધી આપણું રાજકારણ થાળે પડી શકશે નહીં. પરંતુ આપણું બંધારણ, આપણા રાજકારણની આજ સુધીની તરાહ અને આપણા વામણા, બે ટકાના નેતાઓ, અદાલતો અને અંગ્રેજી અખબારોનું માનસ જોતા આવો કોઇ પ્રયત્ન પણ થાય તેવી શક્યતા અત્યંત ઝાંખી છે.
મુંબઇના એક અંગ્રેજી છાપાએ થોડા સમય પૂર્વે એક તંત્રીલેખ લખ્યો હતો જેનું શીર્ષક હતું- ‘મંદિર અને રાષ્ટ્ર!’ તેમાં એક જગાએ એવું લખ્યું હતું કે જાહેર સમારંભોના ઉદ્ઘાટન વખતે પૂજા કરવામાં આવે છે. દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે. રાજધાની એક્સપ્રેસમાં રોજ સવારે ભજનો સંભળાવવામાં આવે છે. ટીવીમાં પણ કેટલીક જાહેરખબરોમાં કહેવામાં આવે છે કે દીકરી લક્ષ્મી છે અને પૌત્રી સરસ્વતી છે. દૂરદર્શન અને બીજી ચેનલો રોજ સવારે આપણાં માથા પર રામાયણ અને બીજી ધાર્મિક સિરિયલો ઝીંકે છે જેમાં ચમત્કારો જ ચમત્કારો છે.
આ લખનાર તંત્રી મહોદયને પૂછવાનું કે આ બધામાં ખોટું શું છે? પણ નિરર્થક… આ લોકો હિન્દુ તરફી કોઇ દલીલ સાંભળવા તૈયાર નથી. અંગ્રેજી અખબારોમાં વર્ણસંકરીયા પત્રકારોની એક નવી પેઢી આવી ગઇ છે. એ કોન્વેન્ટોમાં ભણી છે જ્યાં રામ અને સીતા, શંકર અને પાર્વતી કોણ છે એ સમજ્યા પૂર્વે તેમના મગજમાં જિસસ (ઇશુ) અને મધર મેરીની વાત ધરોબી દેવામાં આવે છે.
આમ છતાં મોટાભાગના હિન્દુ ઘરોમાં માબાપ પોતાના સંતાનોમાં હિન્દુ ધર્મ, સંસ્કારોનું સિંચન કરતા જ હોય છે. તેથી તેઓ જાણે છે કે પુત્રી લક્ષ્મી કહેવાય. સવારે ભજન જ ગવાય, પોપ મ્યુઝીક ન સંભળાય. રામાયણ અને મહાભારત કે એવી સિરિયલો મહાકાવ્યોનું ટીવી સ્વરૂપ છે. એનું પ્રસારણ થાય એમાં કશું ખોટું નથી. પણ આ આડવાત છે. અંગ્રેજી પત્રકારોની વર્ણસંકર પેઢીમાં હિન્દુવિરોધી તત્ત્વ આવીગયું છે. ધર્મ અને રાજકારણ જુદાં જ હોવા જોઇએ. તેવી વાત તેઓ ખૂબ મક્કમતાથી કરે છે. હમણાં એક અંગ્રેજી અખબારના સિનિયર પત્રકારે (જે જન્મે હિન્દુ છે) એવી ટીકા કરી હતી કે ભારતનું રાજકારણ બાબાઓ અને સાધુ સંતોના હાથમાં જશે તો મહાઅનર્થ થઇ જશે. વાત સાચી છે. ધર્મગુરુઓ રાજકારણમાં ઝાઝો હસ્તક્ષેપ કરે એ સારું નથી. પરંતુ તમે ધર્મ અને રાજકારણને સાવ અલિપ્ત પણ ન રાખી શકો.
અમેરિકાનો પ્રમુખ ‘ઇન ધ નેમ ઓફ ગોડ એન્ડ હોલી સ્પિરીટ’ બોલીને બાઇબલ પર હાથ મૂકીને શપથ લે છે. બ્રિટનનો રાજા કે રાણી ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લેન્ડના સભ્ય હોવાં જ જોઇએ અને એ પ્રોટેસ્ટંટ જ હોવા જોઇએ એવો શિરસ્તો છે.  ગમે તે ખ્રિસ્તી, ઇશુનો ખરો ભક્ત હોય પણ એ રોમન કેથોલિક સંપ્રદાયનો હોય તો તે ઇંગ્લેન્ડનો રાજા ન બની શકે. પાકિસ્તાનમાં કોઇ હિન્દુ સાંસદ કે મિનિસ્ટર બની શકે? ઝિયા-ઉલ-હક તો હંમેશા ભારપૂર્વક કહેતા હતા કે ઇસ્લામ એક જ કારણ છે પાકિસ્તાનના અસ્તિત્ત્વનું. તો પછી હિન્દુસ્તાનમાં બહુમતી હિન્દુઓ થોડી ઘણી પણ ધર્મપ્રિયતા ધરાવે તેને વખોડી કેમ કાઢવામાં આવે છે. એટલું તો તમામ બિનસાંપ્રદાયિકોએ પણ સ્વીકારવું પડશે કે ભારતનું બંધારણ પણ એવો આગ્રહ રાખતું નથી કે રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન તથા સેનાઘ્યક્ષ હિન્દુ જ હોવા જોઇએ. પાકિસ્તાનમાં કદી આવું સંભવી શકે?
દેશનો દાટ વાળનારા કોંગ્રેસીઓએ સમવાયતંત્રની લોકશાહીની, સંસદની અને બિનસાંપ્રદાયિકતાની ઠેકડી ઉડાવી છે. આજે રમખાણોમાં ઘવાયેલા, કુદરતી આફતને લીધે ઘરબાર વિનાના થયેલાં પિડિતોની સહાય કરવાના મિષે જાતજાતના નિવેદનો બહાર પાડનારા સોનિયા ગાંધી એ નહીં જાણતા હોય કે તેમના સાસુમા (ઇન્દિરા ગાંધી)એ જ સેક્યુલારિઝમ શબ્દ બંધારણમાં ધુસાડ્યો છે. ૧૯૫૦થી ૧૯૭૬ સુધી સેક્યુલર (બિનસાંપ્રદાયિક) જેવો શબ્દ જ ન હતો. ૧૯૭૬માં ઇન્દિરા ગાંધીએ બંધારણના આમુખમાં (પ્રિએમ્બલમાં) સેક્યુલર શબ્દને આમેજ કર્યો. ૧૯૭૫થી ૧૯૭૭ના કટોકટીકાળમાં ઇન્દિરા ગાંધીએ બંધારણ સાથે ખૂબ ચેડાં કાઢ્યા. તેમણે અનેક સુધારા કર્યા. પરંતુ પ્રજાના કલ્યાણ માટે નહીં, પોતાની રાજગાદી ટકી રહે એટલા માટે. આ સેક્યુલર શબ્દનું ગુજરાતી ભલે આપણે બિનસાંપ્રદાયિક કરીએ. વાસ્તવમાં સેક્યુલરીઝમનો વ્યવહારુ અભિગમ અપનાવવો શક્ય નથી. સત્તાધીશો હંમેશા આ શબ્દનો મતલબ ભૂલી જઇ આપ મતલબી બની જતા હોય છે.
હિન્દુઓ ઉદારમતવાદી હોય, શાંતિપ્રિય પ્રજા હોય, ખાનદાની ધરાવતા હોય તેથી તેમને નિર્બળ સમજી લેવાની ભૂલ કદી કોઇએ કરવી નહીં. આજે તો આપણા નેતાઓને, અંગ્રેજી કહેવાતા સિક્યુલારીસ્ટ પત્રકારોને લધુમતીઓની ચિંતા છે. સેક્યુલરીઝમની ચિંતા છે. લોકશાહીની ચિંતા છે. ફક્ત ૮૦ ટકા હિન્દુઓની ચિંતા નથી. હિન્દુઓ ધર્મપ્રિય છે પરંતુ ધર્મઝનૂની નથી.  બે દાયકા પૂર્વે હિન્દુ કારસેવકોએ જે અદમ્ય ઝનૂન અને કાતિલ ચોકસાઇથી બાબરી મસ્જિદને ભોંયભેગી કરી દીધી એ જ એકતા, નિશ્ચલતા, શૌર્ય ભારતવાસીઓ શાહબુદ્દીન ધોરી, બાબર, અહમદશાહ અબ્દાલી કે રોબર્ટ ક્લાઇવ સામે બતાવી શક્યા હોત તો હિન્દુસ્તાન કદી ગુલામ બન્યો ન હોત. એ સંપૂર્ણપણે હિન્દુઓનું જ અખંડ ભારત બની રહ્યું હોત. પણ ઇતિહાસમાં જો અને તો હોતા નથી. જે થવાનું હતું તે થઇ ગયું. ભારત આઝાદ થયું પછી આ દેશના નાગરિકો ધીરે ધીરે એકબીજી કોમોના સહઅસ્તિત્ત્વને સ્વીકારી શાંતિથી રહી શક્યા હોત. પરંતુ આ દેશને ધર્મનિરપેક્ષ બનાવીને જવાહરલાલ નેહરુએ ઘોર ખોદી કાઢી. નેહરુ પછીના તમામ કોંગ્રેસી નેતાઓએ અંગ્રેજોની માફક જ હિન્દુ અને મુસ્લિમ વોટબેન્કો પર પોતાનું રાજ આગળ ધપાવે રાખ્યું.  નેતાઓ બેઉ કોમોને બેવકૂફ બનાવતા રહ્યા. લડાવતા ઝઘડાવતા રહ્યા. હિન્દુઓના મંદિરોમાં અને મુસ્લિમોની મસ્જિદો તથા દરગાહોની વારંવાર મુલાકાત લેતા કોંગ્રેસી નેતાઓ અવારનવાર એવી વાતો કરતાં રહ્યાં છે કે ધર્મ અને રાજકારણ જુદાં રાખવા જોઇએ.
વાહ કેટલી આદર્શ સ્થિતિ કહેવાય. સરકાર અને કાયદા સમક્ષ બધી જ કોમો, બધા ધર્મ એક સમાન હોય. ઘરની ચાર દિવાલો વચ્ચે બધા પોતપોતાનો ધર્મ પાળે પરંતુ બહાર નીકળે એટલે સાચો ભારતીય બની જાય. દરેક કોમો વચ્ચે એકતા અને ભાઇચારો હોય. ટૂંકમાં,
સર્વે અત્ર સુખીનઃ સન્તુ
સર્વે સન્તુ નિરમાયા
દરેક સુખી થાવ, બધાનું કલ્યાણ થાવ. આ સ્થિતિ આદર્શ કહેવાય. પરંતુ આઝાદી કાળથી આપણા નેતાઓએ અવળી ચાલ ચાલીને દેશને બરબાદ કર્યો છે. એક તરફ કોંગ્રેસીઓ અને બીજી તરફ સામ્યવાદીઓએ ધર્મને, ધાર્મિક નેતાઓને ગાળો ભાંડી સૌથી વધુ મલિન રાજકારણ ખેલ્યું છે. સાવ જ નાસ્તિક સામ્યવાદીઓ તો બુઘ્ધિના બળદિયા જેવાં છે. તેઓએ આખી જિંદગી આરએસએસ તથા ભાજપને ગાળો ભાંડવામાં ખર્ચી નાંખી છે પણ શ્રમિકોનું કંઇ ભલું કરી શક્યા નથી. ટ્રેડ યુનિયનની પ્રવૃત્તિઓ સાવ મરી પરવારી છે. નેહરુના પગલે પગલે કોંગ્રેસીઓએ ચાલુ રાખેલું સેક્યુલરીઝમ પણ સાવ બોદું સાબિત થયું છે. ખુદ મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે ‘શયતાન સિવાય કોઇ ધર્મનિરપેક્ષ હોઇ જ ન શકે.’ રાષ્ટ્રપિતા સાવ સાચા હતા. જ્યાં ચોમેર સમાજ સંપ્રદાયોથી  છલકાતો હોય ત્યારે બિનસાંપ્રદાયિકતાની વાતો કરવી એ તો નિર્વસ્ત્રોના ગામમાં રેડીમેડ વસ્ત્રોની દુકાન ઉઘાડવા જેવું કહેવાય. આવું સદ્ગત શ્રી હસમુખભાઇ ગાંધી વારંવાર કહેતા.
હકીકત એ છે કે હિન્દુસ્તાનમાં રાજકારણ ધર્મનો જ એક ભાગ છે. માત્ર ભારતમાં જ નહીં, આખા જગતના સાંપ્રત ઇતિહાસમાં ઘણાં સમાજોમાં ધર્મ દ્વારા જ જાગૃતિ બોધ આવ્યો છે. ભારતીય રાજકારણમાં હિન્દુ પરિબળોને વર્ણસંકરીયા પત્રકારો સમજ્યા નથી, ભારતીય સામાન્ય પ્રજા બરાબર સમજી રહી છે.
આઝાદી કાળના હિન્દુ નેતાઓ ઉચ્ચ કુલીન હતા. સંવિધાન લખનારા, બંધારણ તૈયાર કરનારા બેરિસ્ટર નેતાજીઓ અંગ્રેજીથી એવા અંજાઇ ગયા હતા કે એમણે સંવિધાનમાં હિન્દુ શબ્દ કે હિન્દુ અસરનો એક પણ તણખો રહેવા દીધો નથી. જવાહરલાલ નેહરુએ મુસ્લિમોની વાહવાહ મેળવવા એક સમયે વસતિગણતરીમાં માતૃભાષા તરીકે ‘ઉર્દૂ’ લખાવી હતી! આ જાણ્યા પછી સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલે વિધાન કર્યું હતું કે ભારતમાં એક જ ‘રાષ્ટ્રવાદી મુસ્લિમ છે’ અને તેનું નામ છેઃ જવાહરલાલ નેહરુ.
સમયનો તકાજો એ છે કે સમગ્ર હિન્દુ પ્રજાએ એક થવું પડશે. હિન્દુ ધર્મનેતાઓએ સમાજ સુધારણાનું બીડું ઊઠાવવું પડશે. કારણ કે બિનસાંપ્રદાયિકતાનો બુરખો પહેરીને બેઠેલા આપણા રાજકારણીઓ તો આંધળા બની ગયા છે. તેઓ હિન્દુ કે મુસલમાન કોઇનું ભલું કરી શકવાના નથી. નેતાઓને બદલે ધર્મગુરુઓએ હવે રાજગુરુ બનીને જાહેર જીવનમાં પ્રજાને માર્ગદર્શન આપવું પડશે.
ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય… વિનાશાયશ્ચ દુષ્કૃતામ્…! વિનાશકારી શક્તિઓને નષ્ટ કરવા અને ધર્મની સ્થાપના કરવા ધર્મગુરુઓએ રાજ્યગુરુની ભૂમિકા ભજવવા તૈયાર થવું પડશે.
હું એમ કહેવા નથી માગતો કે લોકશાહી સમાજવાદી ભારત દેશના શાસનની ધુરા ભગવાધારી બાવા-બાવીના હાથમાં સોંપી દો. પરંતુ નિસ્વાર્થભાવે, વિશાળ જનસમુદાયનું હિત ઘ્યાનમાં રાખી રાજ્યપાલન કરાવડાવે તેવા ધર્મગુરુઓની અછત તો નથી.
જગતભરમાં ધર્મગુરુ રાજ્યગુરુની ભૂમિકા અદા કરી રહ્યા છે. વિયેટનામમાં બૌદ્ધ સાધુઓએ સ્વયં જીવતા બળી મરીને, આત્મવિલોપન કરીને પ્રજાને અમેરિકાની સામે જાગૃત કરી હતી. શ્રીલંકામાં વડાપ્રધાન સોલોમન વેસ્ટ રીજ ડાયઝ ભંડારનાયકેની હત્યા એક બૌદ્ધ સાધુની   રિવોલ્વરની ગોળી દ્વારા થઇ હતી. પરિણામે સિરિમાવો ભંડારનાયકે શ્રીલંકાના રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા હતા. ગ્રીસમાં સૈનિક સત્તાની સાથે ચર્ચે પ્રથમ બગાવતનો ઝંડો ફરકાવ્યો હતો. પોલેન્ડમાં પણ સામ્યવાદી શાસનની સામે કેથલિક ચર્ચ શ્રમનેતા લેચ વાલેસાની પડખે ઊભું રહ્યું હતું અને જનવિરોધ એક આંદોલનમાં પરિણમ્યો હતો.
ભારતમાં લોકમાન્ય ટિળકે ગણપતિ ઉત્સવને સાર્વજનિક રૂપ આપીને રાજકારણમાં ક્રાંતિ આણી હતી. ગાંધીજીએ ધર્મના બધા જ અમોઘ શસ્ત્રો (અનસન, ઉપવાસ, અસહકાર)નો રાજકારણમાં અદ્ભુત ઉપયોગ કર્યો હતો. તેઓ જ ધર્મ અને રાજકારણને સૌથી પાસે લાવ્યા. કાશ્મીરમાં જનમતને ઉશ્કેરવામાં શેખ અબ્દુલ્લાનું નામ લેવાય છે. તેઓ દર શુક્રવારે શ્રીનગરની જામા મસ્જિદમાં નમાજ પછીની તકરીર પેશ કરતાં. આંધ્રના એન.ટી. રામારાવે હિન્દુ ધર્મના પ્રતીકો, સંજ્ઞાઓ, તિરુપતિના વેંકટેશ્વર, ગીતાનો પ્રચુર ઉપયોગ કરીને રાજ્યમાં કોંગ્રેસને શેષ કરી નાખી હતી. દિલ્હીના અબ્દુલ્લા બુખારીએ જામા મસ્જિદના શાહી ઇમામ બનીને ધર્મનો શો ઉપયોગ કર્યો હતો એ વાત બધા જાણે છે.
શીખ પ્રજાને માટે ધર્મકારણ એ જ રાજકારણ છે. ત્યાં રાજનેતા ધર્મનેતાના અંગૂઠા નીચે જ જીવી શકે છે. પંજાબનું પોલિટિક્સ અકાલ તખ્તના સંચાલકોના હાથમાં છે. આ જ શીખોના માસ્તર તારાસિંહ હિન્દુ હતા અને સંત ફતેહસિંહ મુસ્લિમ હતા. બંને જણ જિંદગીના પાછલા વરસોમાં શીખ ધર્મનેતા બની ગયા. સંત હરચંદસિંહ લોંગોવાલ અને જરનૈલસિંહ ભિંડરાનવાલે પૂર્વે ધર્મનેતા હતા જે પાછળથી રાજકીય ચળવળમાં પડ્યા.
જુલમી ઔરંગઝેબના સિતમ બહુ વધી પડ્યા ત્યારે તેની સામે બંડ પોકારનારા સતનામીઓ, શીખો અને શિવાજીના સૈનિકોએ ધર્મનું યુઘ્ધ લડવાની વાત કરી ભગવા ઝંડા ઊપાડ્યા હતા. અરે છેક ૧૮૫૭ની ક્રાંતિ પણ હિન્દુ સાધુબાવાઓએ ફેલાવી હતી. ધર્મ કઇ સીમાએ રાજકારણને સ્પર્શે છે અથવા ધાર્મિક ગુરુઓ રાજકારણમાં કઇ હદે હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે, અથવા કરવું જોઇએ એની પ્રેરણા બંકિમચંદ્ર ચેટરજીની ‘આનંદમઠ’ નવલકથામાંથી મળે છે. જેમાં ‘વંદેમાતરમ્’ ગીત પહેલીવાર પ્રકટ થયું હતું.
વર્ણસંકર પત્રકારોએ આ વાત સમજવા જેવી છે. ધર્મ અને રાજકારણ એકબીજાથી કેટલા અલિપ્ત રહી શકે અને કેવી રીતે એ શક્ય બને એ બાબતનું તેમણે મનોમંથન કરવાની જરૂર છે. ધર્મ નિરપેક્ષતાની વાતો બંધ કરી સાચા, સહૃદયી હિન્દુ મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી સૌને એક કરવા નવેસરથી એકાત્મતાનો યજ્ઞ- હવન કરવા પડશે. આવશ્યકતા જણાય તો બંધારણને બદલવા પણ તૈયાર રહેવું પડશે
%d bloggers like this: